• nasz parking okcie
 • tranfer na lotnisko okęcie
 • niespodzianki parkingu przy lotnisku
 • 1
 • 2
 • 3

Parking Okęcie - Regulamin


Regulamin korzystania z odpłatnych miejsc parkingowych na parkingu P38 zlokalizowanym przy Al. Krakowskiej 38 w Warszawie:

§ 1
 1. Regulamin korzystania z parkingu określa warunki korzystania z miejsc postojowych na parkingu zlokalizowanym przy ulicy Aleja Krakowska 38 w Warszawie.
 2. Regulamin dostępny jest w biurze obsługi parkingu, w widocznym miejscu na terenie parkingu, na stronie internetowej www.p38.pl.
 3. Właścicielem parkingu jest Parking Odlot, zwany dalej "Właścicielem".
 4. Zawarcie umowy na wynajęcie miejsca parkingowego następuje z chwilą pobrania karty parkingowej lub pozostawienia pojazdu na terenie parkingu przez Użytkownika pojazdy (zwanego dalej Użytkownikiem). Czynność ta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 5. Zawierając umowę na świadczenie usług parkingowych Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Parking jest własnością prywatną i Właściciel ma prawo do odmowy świadczenia usługi parkingowej bez wyjaśnienia powodu takiej odmowy.
§ 2
 1. Parking jest parkingiem strzeżonym, płatnym.
 2. Parking czynny jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie czasu otwarcia parkingu, bez podania przyczyny.
 4. Rezerwacji miejsca postojowego można dokonać drogą mailową: kontakt@ParkingOdlotWarszawa.pl, telefoniczną 881 168 881 lub przez formularz rezerwacji dostępny na stronie www.p38.pl
 5. Cennik opłat parkingowych dostępny jest na stronie www.p38.pl. oraz na tablicy w biurze obsługi parkingu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wynajęcie miejsca postojowego oraz transfer na/z lotniska.
 6. Po transport z lotniska należy zadzwonić po odebraniu bagażu i opuszczeniu terminala, zgodnie z informacjami zawartymi na karcie transferowej (wydawana łącznie z kartą parkingową). Klient odpowiedzialny za dłuższe, niż maksymalnie 7 minutowe, oczekiwanie kierowcy zostanie obciążony kosztami z nim związanymi. Koszt zgodny z cennikiem Strefy Kiss&Fly Lotniska Chopina w Warszawie.
 7. Opłata za parkowanie pobierana jest w dniu zakończenia świadczenia usługi parkingowej (dzień wyjazdu). Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą. Akceptujemy karty Visa i Mastercard.
 8. Opłata za parkowanie naliczana jest w systemie dobowym według cennika ustalonego przez Właściciela.
 9. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę postoju auta.
 10. Dane do faktury, jeżeli takową chce się otrzymać, należy zgłosić w dniu przyjazdu na parking. Faktura wystawiana jest w dniu odbioru samochodu po uiszczeniu opłaty za parking. Istnieje możliwość przesłania faktury na wskazany adres korespondencyjny bądź adres mailowy.
§ 3
 1. Każdy wjeżdżający na parking zobowiązany jest zatrzymać się przed szlabanem i poczekać na jego otwarcie przez obsługę parkingu. W przypadku nieobecności obsługi należy poczekać na oznaczonych miejscach znajdujących się przed szlabanem.
 2. Klient korzystający z parkingu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracowników obsługi parkingu.
 3. Korzystanie z parkingu możliwe jest wyłącznie po pobraniu od pracownika parkingu karty parkingowej, co jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usługi parkingowej. Klient otrzymuje kartę parkingową oraz kartę transferową. Karta parkingowa zawiera : datę wjazdu wraz z godziną i datę planowanego wyjazdu z przybliżoną godziną powrotu, imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę pojazdu, przewidywaną cenę usługi - obliczoną zgodnie z aktualnym cennikiem na podstawie zakresu dat podanych przez klienta. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych.
 4. Z chwilą wypisywania karty parkingowej należy zgłosić obsłudze parkingu rzeczy i sprzęty o znacznej wartości nie będące fabrycznym wyposażeniem pojazdu pozostawione w pojeździe. Wzmiankę o tym fakcie odnotowuje się w karcie parkingowej i załączonym do niej wykazie zgłoszenia, który uwierzytelniony zostaje podpisem użytkownika i pracownika parkingu. Na żądanie obsługi parkingu należy umożliwić oględziny zgłoszonych rzeczy (które mogą być udokumentowane przez ich sfotografowanie). Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Właściciela parkingu za rzeczy pozostawione w pojeździe.
 5. Na żądanie obsługi każdy przyjmowany pojazd może zostać objęty oględzinami pod kątem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych (które mogą być udokumentowane przez ich sfotografowanie). Brak zgody Użytkownika może skutkować odmową zawarcia umowy na wynajęcie miejsca postojowego.
 6. Po terenie parkingu należy poruszać się z prędkością dostosowaną do okoliczności i warunków atmosferycznych, mając szczególnie na uwadze inne zaparkowane pojazdy.
 7. Użytkownik pozostawia auto w miejscu wskazanym przez obsługę parkingu a przed opuszczeniem pojazdu zobowiązany jest:
  • wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu,
  • wyjąć kluczyki ze stacyjki,
  • sprawdzić, czy niedopałki papierosów w popielniczkach są zgaszone,
  • zabrać wszystkie widoczne przedmioty będące potencjalnym celem kradzieży, znajdujące się wewnątrz pojazdu, które nie są zamontowane na stałe (m.in. radioodbiorniki, radioodtwarzacze itp.)
  • zamknąć i sprawdzić wszystkie drzwi, okna i bagażnik oraz uruchomić posiadane systemy zabezpieczeń
  • sprawdzić, czy pojazd jest zaparkowany prawidłowo, tj. w wyznaczonym do tego celu miejscu oraz w sposób, który nie będzie powodował utrudnień w korzystaniu z parkingu przez innych użytkowników.
§ 4
 1. Na terenie parkingu obowiązuje zakaz:
  • parkowania pojazdów niesprawnych technicznie, w szczególności z nieszczelnymi układami paliwowymi, hamulcowymi, chłodniczymi,
  • śmiecenia i zanieczyszczania terenu,
  • używania ognia,
  • przechowywania w pojeździe materiałów niebezpiecznych, w tym łatwopalnych,
  • spożywania alkoholu,
  • pozostawiania w pojeździe dzieci bez opieki,
  • pozostawiania w pojeździe zwierząt,
  • mycia, odkurzania pojazdu, wymiany płynów jak i oleju.
§ 5
 1. Odbiór pojazdu następuje wyłącznie z chwilą zwrotu karty parkingowej
 2. W przypadku zagubienia karty parkingowej, pojazd może być wydany po dokonaniu następujących czynności:
  • sprawdzenia dowodu rejestracyjnego pojazdu i jego zgodności ze stanem faktycznym,
  • sprawdzenia tożsamości użytkownika pojazdu,
  • odebrania od użytkownika pojazdu oświadczenia o zagubieniu karty parkingowej,
  • złożeniu przez użytkownika pojazdu oświadczenia o odebraniu pojazdu.
§ 6
 1. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności:
  • za szkody wynikłe na skutek działania siły wyższej (m.in. .gradobicie, powódź, wichura itp.)
  • za rzeczy pozostawione w pojeździe a nie zgłoszone do karty parkingowej
  • za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta oraz zwierzęta nienależące do Właściciela parkingu
  • za szkody powstałe podczas wykonywania na terenie Parkingu manewrów (zarówno podczas parkowania jak i wszystkich innych) przez Użytkownika (nawet jeśli był prowadzony i/lub naprowadzany przez obsługę parkingu)
 2. Za szkody wyrządzone przez Użytkownika na terenie parkingu, w tym za szkody wyrządzone innym korzystającym z parkingu lub osobom trzecim.
 3. Szkodę należy zgłosić obsłudze parkingu niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie usuwając pojazdu z miejsca parkowania, pod rygorem utraty prawa do rozpatrzenia zgłoszonej szkody. Ciężar udowodnienia zaistniałej szkody ciąży na użytkowniku pojazdu. Obsługa parkingu zobowiązana jest sporządzić na piśmie protokół zgłoszenia szkody w dwóch egzemplarzach po jednym dla stron.
§ 7
 1. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy kierować na adres: Parking Odlot, Aleja Krakowska 38, o2-284 Warszawa lub drogą mailową: kontakt@ParkingOdlotWarszawa.pl .
 2. Właściciel Parkingu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

RezerwacjeZapraszamy do rezerwowania miejsc na parkingu przy lotnisku Okęcie!

Rezerwacji prosimy dokonywać pod nr telefonów:
881 168 881

lub na adres e-mail:
kontakt@ParkingOdlotWarszawa.pl

WspółpracaZapraszamy klientów firmowych zainteresowanych regularnym parkowaniem samochodów. Oferujemy preferencyjne warunki (rabaty, możliwość wystawiania faktur okresowo i płatności przelewem).

Przy współpracy z biurami turystycznymi wypłacamy...[więcej]

Galeriaparking przy lotnisku Okęcie - zdjęcia
Parking Lotnisko Krakowska Adres: Al. Krakowska 38 02-284 Warszawa GPS: szer. geograficzna: 52°10'3' dł. geograficzna: 20°56'7'

Regulamin parkingu       Polityka prywatności


Copyright © 2010 - 2024 Parking Okęcie - doskonałe i bezpieczne miejsce na Twój samochód.

Gości ogółem: Gości on-line: 2


Parking Lotnisko na FB